იურიდიული მომსახურების სახლი
იურიდიული მომსახურების სახლი

press to zoom
საადვოკატო ბიურო
საადვოკატო ბიურო

იურიდიული მომსახურების სახლი, giorgi იასაშვილი, გიორგი იასაშვილი, გიორგი იასაშვილი, ადვოკატი, იურისტი, iuridiuli, iuristi, advokati, iuristi.ge, advokati.ge, იურისტის კონსულტაცია, კონსუტაცია, konsultacia, iuristTan, კონსულტაცია იურისტთან, უფასო კონსულტაცია იურისტთან, იაფი ადვოკატი, მჭირდება იურისტი, momsaxurebis, სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი, ჩემი ადვოკატი, უფასო იურიდიული კონსულტაცია, იურიდიული მომსახურება, საადვოკატო ბიურო, იურიდიული კომპანია, tbilisi, ადვოკატი სამოქალაქო საქმეზე

press to zoom
უფასო იურიდიული კონსულტაცია
უფასო იურიდიული კონსულტაცია

agmocdili advokati aifi advokati akrgi advokati asndo advokati awrmatebuli advokati bdenieri advokati bedneiri advokati bednieri adfokati bednieri advogati bednieri advokadi bednieri advokati bednieri advukati bednieri atvokati betnieri advokati cnobili adfokati cnobili advogati cnobili advokadi cnobili advokati cnobili advukati cnobili atvokati cnopili advokati cnubili advokati conbili advokati ebdnieri advokati fuaso adovokati fuaso iuridiuli momsaxureba fuaso konsultacia iuristTan gamocdili a

press to zoom
იურიდიული მომსახურების სახლი
იურიდიული მომსახურების სახლი

press to zoom
1/6
კონტაქტი

ტელეფონი
568-106-301

ქ.თბილისი

ე.მანჯგალაძე#62

​​

ადვოკატი, advokati, იურიდიული მომსახურების სახლი, giorgi იასაშვილი, გიორგი იასაშვილი, გიორგი იასაშვილი, ადვოკატი, იურისტი, iuridiuli, iuristi, advokati, iuristi.ge, advokati.ge, იურისტის კონსულტაცია, კონსუტაცია, konsultacia, iuristTan, კონსულტაცია იურისტთან, უფასო კონსულტაცია იურისტთან, იაფი ადვოკატი, მჭირდება იურისტი, momsaxurebis, სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი, ჩემი ადვოკატი, უფასო იურიდიული კონსულტაცია, იურიდიული მომსახურება, საადვოკატო ბიურო, იურიდიული კომპანია, tbilisi, ადვოკატი სამოქალაქო საქმეზე, ა, ბ, გ, დ, ДDVФКДTI , IЦЯISTI 
agmocdili advokati aifi advokati akrgi advokati asndo advokati awrmatebuli advokati bdenieri advokati bedneiri advokati bednieri adfokati bednieri advogati bednieri advokadi bednieri advokati bednieri advukati bednieri atvokati betnieri advokati cnobili adfokati cnobili advogati cnobili advokadi cnobili advokati cnobili advukati cnobili atvokati cnopili advokati ДDVФКДTI cnubili advokati conbili advokati ebdnieri advokati fuaso adovokati fuaso iuridiuli momsaxureba fuaso konsultacia iuristTan gamocdili a, ადვოკატურა, ადვოკატუერა, სამკუთხედ ბაღთან, IЦЯIDIЦLI MФMSДЖЦЯЗЬД , IЦЯIDIЦLI MФMSДЖЦЯЭЪIS SДЖLI, ვეძებ ადვოკატას, იურისტის ომომსახურება, იურიდიული დახმარება, იოურიდიული მომსახურება, ადვოკატი სამოქალაქო საქმეზე, digits young thug, კარგი, ადვოკატურა, იოგა

იდიული კომპანია ,, იურიდიული მომსახურების სახლი" დაგეხმარებათ ყველა კატეგორიის დავის მოგვარებაში (სისხლი , სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალწარმოება) + ლეგალური დოკუმენტების შედგენა.

ვმუშაობთ ყველა კატეგორიის დავაზე + საბუთების შედგენა 

სისხლი 
სამოქალაქო 
ადმინისტრაციული საქმეწარმება 
დოკუმენტების შედგენა, ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა. ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, დაზარალებულის, ინტერესების დაცვა ნებისმიერი სირთულის სისხლის სამართლის საქმეებზეზე, ყველა ინსტანციის სასამართლოში და სხვა მრავალი 

577 682 626 
568 - 106 - 301 
(032) 2 693 - 925

გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ) 
2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 
3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 
4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა,სესხი, იპოთეკა და ა.შ)

5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 
6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 
7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.)  

11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

 

მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

iuridiui daxmareba, iuridiuli daxmarbea, iuridiuli daxmareba, iuridiuli momsaxurbea, iuridiuli momsaxurbea, iuridiuli kompania, iuridiuli daxmareba, iuridiuli kompania, iuridiuli momsaxureba, iuridiuli momsaxureba, iuridiuli momsaxurbea, iuridiuli kampania, iuristi, iuristi, iuridiuli daxmareba, iuridiuli kompaniaa, ურიდიული დახმაწრება, იურიდიული დახმარება, იურიდიული დახმარება, იურიდიული დახმარება, იურიდიული კომპანია, იურიდიული კომპანია, იურიდიული დახმარების სახლიმ ირუდიული მომსახურბეა, იურიდიული კომპანია, საადოკატო კომპანია, ადოვკატის მომსახურება, აადვოკატის მომსახურბა , ადვოკატის მომსახურბეა, ადვოკატის დახმარება, ადვოკატის დაქირავება, ადვოკატის დაქირავება, ადვოკატის დახმარება, ადვოკატის დახმარება, ადვოკატის დახმარება, advokatis daxmareba, advokatis daxmareba, advokatis momsaxureba, saadvokato momsaxurbea, iudiiuli , iuridiuli, saadvokato daxmarbea, saadvokato daxmareba, saadvokato damxareba, saadvokato momsaxurbea, saadvokatso kompania, karig advokati, kargi advokati, advokatis arCeva, advokatis Daqiraveba, advokatis momsaxurba, advokatis momsaxureba, qurdobis saqmeze advokati advokati qurobid saqmeze, ადვოკატი ქურდობის საქმეზე, ადვოკატი ციხისთვის, ციხის ადვოკატი, ციხის ადვოკატი, cixis advokati, ganqorwinebis advokati , alimenti, rogor avigot alimenti, alimentis motxovnistvis advokati, alimentis motxovna, ალიმენტის მოთხოვისთვის ადვოკატი , ადვოკატი საგადასახადო , ადვოკატის დაცვა, სასამართლოს ადვოკატატი , ადვოკტურა, ადვოკატურა, ადვოკატურა, ადოვკატურა, advokatura, advokatura, advokatura,, მომსახურება,იურიდიული,ადვოკატურა,advokati,advokatura,iuridiuli momsaxureba,iuridiuli momsaxurebis saxli,advokati gamodzaxebit,advokati samoqalaqo saqmeze,advokati sisxlis saqmeze,iuridiuli kompania,იურიდიული კომპანია,ადოვკატი სისხლის საქმეზე,ადვოკატი სამოქალაქო საქმეზე,ადვოკატი ადმინისტრაციულ საქმეზე,საადვოკატი მომსახურება,ადვოკატი,ადოვოკატ,იურიდიული,ადვოკატი, advokati, იურიდიული მომსახურების სახლი, giorgi იასაშვილი, გიორგი იასაშვილი, გიორგი იასაშვილი, ადვოკატი, იურისტი, iuridiuli, iuristi, advokati, iuristi.ge, advokati.ge, იურისტის კონსულტაცია, კონსუტაცია, konsultacia, iuristTan, კონსულტაცია იურისტთან, უფასო კონსულტაცია იურისტთან, იაფი ადვოკატი, მჭირდება იურისტი, momsaxurebis, სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი, ჩემი ადვოკატი, უფასო იურიდიული კონსულტაცია, იურიდიული მომსახურება, საადვოკატო ბიურო, იურიდიული კომპანია, tbilisi, ადვოკატი სამოქალაქო საქმეზე, ა, ბ, გ, დ, ДDVФКДTI , IЦЯISTI,agmocdili advokati aifi advokati akrgi advokati asndo advokati awrmatebuli advokati bdenieri advokati bedneiri advokati bednieri adfokati bednieri advogati bednieri advokadi bednieri advokati bednieri advukati bednieri atvokati betnieri advokati cnobili adfokati cnobili advogati cnobili advokadi cnobili advokati cnobili advukati cnobili atvokati cnopili advokati ДDVФКДTI cnubili advokati conbili advokati ebdnieri advokati fuaso adovokati fuaso iuridiuli momsaxureba fuaso konsultacia iuristTan gamocdili a, ადვოკატურა, ადვოკატუერა, სამკუთხედ ბაღთან, IЦЯIDIЦLI MФMSДЖЦЯЗЬД , IЦЯIDIЦLI MФMSДЖЦЯЭЪIS SДЖLI, ვეძებ ადვოკატას, იურისტის ომომსახურება, იურიდიული დახმარება, იოურიდიული მომსახურება, ადვოკატი სამოქალაქო საქმეზე, digits young thug, კარგი, ადვოკატურა, იოგა, chemi colis daqalebi,ჩემი ცოლის დაქალები,Chemi colis daqalebi sezoni 12 seria 53,ჩცდ სეზონი 12 სერია 53,ჩემი ცოლის დაქალები სეზონი 12 სერია 53,ჩცდ,сhemi colis daqalebi seria 53,chemi colis daqalebi sezoni 12,chemi colis daqalebi 12 sezoni seria 53,chemi colis daqalebi sezoni 12 seria 52,chemi colis daqalebi sezoni 12 seria 53,, სამართალი,იურიდიული მომსახურება,law,სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი,Legal Support Center,legal,

გაქვთ კითხვა,? დაგვიკავშირდით!

ადვოკატი თქვენი კომპანიისთვის

advokati kompaniistvis, advokati kompaniisaTvis, ადვოკატი კომპანიისთვის, კომპანიაის ადვოკატი, კომპანია, კომპანიის საქმეებისათვის ადვოკატი, ადვოკატი შპს-სთვის