საქმიანობის სფერო

სამოქალაქო
სამართალი

 

გთავაზობთ უძრავ და მოძრავ ნივთებთან, ასევე უფლებებსა და მოთხოვნებთან დაკავშირებული ყველა სახის ხელშეკრულების მომზადებას, კერძოდ, სესხის, ნასყიდობის გაცვლის, ჩუქების, ქირავნობის, ლიზინგის, იჯარის, ფრენშაიზინგის, თხოვების, გირავნობის,იპოთეკის ნარდობის, დავალების, საშუამავლო, მიბარების, წილის დათმობის და სხვა ტიპის ხელშეკრულებების მომზადებას, შემოწმებას, კანონმდებლობის შესაბამისად მათ გამართვას და მათგან გამომდინარე დავების მოგვარებას.

 

 

ადმინისტრაციული სამართალი

 

გთავაზობთ კვალიფიციურ საადვოკატო/ იურიდიულ და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებას ადმინისტრაციული სამართლის სფეროთი რეგულირებულ საკითხებზე. კლიენტის ინტერესების დაცვის მიზნით, ჩვენი გუნდი აწარმოებს ადმინისტრაციულ ორგანოებთან წარმომადგენლობას და .......

 

სააღსრულებო სამართალი

გთავაზობთ სასამართლოს მიერ კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესში იურიდიული მომსახურების გაწევას, წარმომადგენლობას სააღსრულებო ბიუროს შესაბამის სამსახურში, აღსრულების მიზნით დანიშნულ აუქციონებში წარმომადგენლობას.....

სამეწარმეო სამართალი და ბიზნეს გარიგებები

გთავაზობთ სამეწარმეო სუბიექტების (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების,სააქციო საზოგადოების, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, კომანდიტური საზოგადოების, კოოპერატივის, .......

უძრავი ქონება და პრივატიზაცია

გთავაზობთ უძრავი ქონების გასხვისება/ შეძენასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იურიდიული კონსულტაციისა და იურიდიული მომსახურების გაწევას; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების მომზადებას, გაფორმებას და საჯარო რეესტრში მათ რეგისტრაციას; ინვესტორების სასარგებლოდ შესაძენი ქონების სამართლებრივი შეფასების ჩატარებას......​

 

შრომის სამართალი

 

შრომის სფეროში მომსახურება გულისხმობს: შრომითი ხელშეკრულებების(მათ შორის კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულებები) მომზადებას, საწარმოთა და იურიდიული პირისათვის შინაგანაწესისა და სხვა დოკუმენტების მომზადებას; ზოგად კონსულტაციებს შრომითი სამართლის სფეროში; ......

 

 

+ სისხლის სამართალი!